Nhau thai cừu

Nhau thai cừu là một bộ phần được hình thành trong thời gian đầu thai kỳ ở cừu mẹ. Cũng như nhau thai ở người, bộ phận này có vai trò quan trọng trong quá ...

Tin Tức Y Tế
Logo